- مولوی و هنر شعر (یک پژوهش موضوعی)
نوشته‌: ایوب کویخا رستم
زبان: كردی
مكان انتشار: سلیمانیه
چاپخانە: تەژنە
تعداد نشر: 1
ژمارەی پەڕە: 454
ژمارەی پەیوەند بە مەولەوییەوە: 454
بەستەری داگرتن: –
- مولوی و هنر شعر (یک پژوهش موضوعی)
كورتە باسێك دەربارەی ئەم بەرهەمە

این کتاب اثر استاد ایوب کویخا رستم است که در سال 2016 در 454 صفحه منتشر شده است.

محتوای کتاب : کتاب با مقدمه¬ای کوتاه در مورد زندگی مولوی و آثار نوشته شده ایشان و عشیره تاووگویزی (خانواده مولوی) و معرفی منابع مولوی پژوهی شروع می¬شود. بعد از آن نویسنده به دسته¬بندی موضوعی اشعار مولوی در چند عنوان می¬پردازد و بر آن اساس توضیحات و پژوهشهایی را ارائه کرده است. گاه در یک شعر به چند موضوع اشاره کرده است.